Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa pilotoitiin mobiilisovellusta osana MS-tautia sairastavien jaksotettua laitoskuntoutusta. Tällainen etäkuntoutus mahdollisti kuntoutujalle sekä fysioterapeutille toteutuneen harjoittelun raportoinnin ja edistymisen seurannan sekä säännöllisen viestiyhteyden myös silloin, kun kuntoutuja ei konkreettisesti ollut paikalla laitoskuntoutuksessa. Pilotista saadut tulokset olivat rohkaisevia. Vaikuttaa siltä, että etäkuntoutuksen käyttö osana laitoskuntoutusjaksoa tehostaa kuntoutustavoitteiden saavuttamista. MS-taudin kuntoutuksen yhdeksi osa-alueeksi on enenevässä määrin ...

Myytit fyysisen harjoittelun soveltumattomuudesta MS-tautia sairastaville voidaan lopullisesti kumota. Liikunta soveltuu myös vaikeavammaisille, ja heitä on motivoitava liikkumaan. Tällöin on hyvä hyödyntää uusia lajisovelluksia tai nykyteknologiaa – unohtamatta liikuntaa ryhmässä. Liikunta on pätevä keino MS-uupumuksen lievittämiseksi. Optimaalista liikuntaa oireen hoitamiseksi ei tosin kyetä toistaiseksi määrittämään.   Multippeliskleroosin (MS-tauti) hoito ja kuntoutus ovat historiallisesti tarkastellen myyttien ...

Tautiprosessiin vaikuttavien lääkkeiden teho lasten MS-taudin hoidossa on verrattavissa niiden tehoon aikuisilla. Sukupuolen vaikutus ei kuitenkaan ole aikuisilla yhtä voimakas kuin lapsilla ja nuorilla. Hoidon varhaisella aloittamisella on yhteys suotuisaan ennusteeseen. Tutkimuksemme tukeekin käsitystä, että MS-tautia sairastavien lapsipotilaiden hoito on aloitettava varhain, kuten aikuistenkin MS-potilaiden kohdalla. Tautiprosessiin vaikuttavia lääkkeitä käytetään yhä laajemmin alle 18-vuotiaiden lasten ...

MS-taudin ennusteen arviointi

MS-tauti | Katariina Hänninen | kl. 5:00 | ,

MS-taudin lääkehoidon aloituksessa ja hoidon vasteen seurannassa arvioidaan taudin aktiivisuutta. On kuitenkin olemassa potilaita, joilla ei alkuvaiheessa todeta tiettyjä merkkejä taudin aktiivisuudesta, mutta joilla tauti myöhemmin etenee odotettua nopeammin. Tutkimuksissa on etsitty sopivaa keinoa erottaa muista tällaiset potilaat, sillä he saattaisivat hyötyä jo aiemmin tehokkaammista hoitovaihtoehdoista. MS-taudin oireet ja eteneminen ovat hyvin yksilöllisiä, minkä vuoksi ...

Pahenemisvaiheiden eli relapsien itsenäistä vaikutusta multippeliskleroosin (MS-taudin) taudinkulkuun tutkitaan edelleen. Kaksi uutta tutkimusta on tuottanut keskenään vastakkaiset tulokset.1,2 Tuoreessa tanskalaisessa rekisteritutkimuksessa arvioitiin relapsien vaikutusta relapsoivaa MS-tautia sairastavien potilaiden neurologiseen toimintakykyyn 20 vuoden ajalta kerättyjen rekisteritietojen pohjalta. Tutkimus julkaistiin Multiple Sclerosis and Related Disorders -lehdessä keväällä 2019.3  Menetelmät Tutkimuksessa analysoitiin tietoja kaikista Tanskassa asuneista, relapsoivaa MS-tautia ...

Heikko kiinnittyminen MS-taudin taudinkulkuun vaikuttavaan lääkehoitoon voi johtaa puutteelliseen lääkehoidon tehoon. Tutkimme aktiivisen MS-taudin Kela-korvattavien lääkkeiden adherenssia, persistenssiä ja eri valmistemuotojen osuuksia uusista lääkealoituksista Suomessa vuodesta 2005 vuoteen 2018 ulottuvalla tarkastelujaksolla. Käytimme Kelan kansallisia lääkekorvaus- ja eResepti-tietokantoja rekisteritutkimuksemme tietolähteenä. Tulokset esitettiin ECTRIMS-kongressissa Tukholmassa syyskuussa 2019.  Tutkimuksessa olivat mukana tutkimusjakson aikana Suomessa aktiivisen MS-taudin hoitoon Kelan ...

Terveyskylän Aivotaloon avattiin alkuvuonna 2018 MS-tautia ja sen hoitoa käsittelevä ja MS-tautiin sairastuneen pärjäämistä tukeva verkkosivusto. Sivuston on laatinut kansallinen kliinikoista, tutkijoista ja potilaista koostuva työryhmä. Sivusto löytyy verkko-osoitteesta www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/ms-tauti. Terveyskylä oli tullut Turun yliopistolliseen keskussairaalaan (Tyks) ensimmäisten talojen yhteyshenkilöiden aloitettua jo noin vuotta aiemmin. Monet tunnistivat jo Terveyskylän hahmot, jotka kukin tavallaan tervehtivät avoimen ...

MS-taudin Käypä hoito -suosituksen päivitys valmistui helmikuussa.1 Suosituksen edellinen päivitys oli vain neljä vuotta vanha eli vuodelta 2015. MS-taudin hoito on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti ja siksi päivitys oli ajankohtainen. Esimerkiksi uusia immuunipuolustukseen vaikuttavia lääkehoitoja erityisesti erittäin aktiiviseen MS-tautiin on tullut markkinoille viimeisimmän päivityksen jälkeen. Lisäksi vuonna 2017 julkaistiin uudet MS-taudin diagnostiset kriteerit eli McDonaldin ...

MS-tauti on monimuotoisia oireita aiheuttava autoimmuunisairaus. Oireet määräytyvät keskushermoston tulehduspesäkkeiden sijainnin ja koon mukaan.1 Tieto virtsarakon toimintahäiriöistä on huomioitu sairautta koskevassa kirjallisuudessa jo vuosikymmeniä,2 mutta vasta myöhemmin on tunnistettu sairauteen liittyvät suolentoimintaoireet. MS-tautia sairastavien seksuaalitoimintojen monisyiset haasteet tiedostetaan nykyisin aiempaa aktiivisemmin. Edelleen kaikki nämä ns. näkymättömät oireet jäävät kuitenkin usein terveydenhuollossa liian vähälle huomiolle. Virtsarakon ...

Kognitiivisten toimintojen heikentyminen voi kuulua MS-taudin (multippeliskleroosin eli pesäkekovettumataudin) ensimmäisiin oireisiin, ja sillä on huomattava vaikutus sairastuneen terveyteen liittyvään elämänlaatuun.1,2 Kognitiivisten toimintojen heikentymistä ilmoitetaan esiintyvän noin 43–70 prosentilla MS-tautia sairastavista.2,3 Tämä arvio voi kuitenkin olla todellista pienempi, sillä se perustuu lähinnä poikittaistutkimuksiin, jotka eivät aina kuvasta taudin kaikkia vaiheita; esimerkiksi toissijaisesti etenevän MS-taudin myöhäisvaiheessa olevia ...