Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa pilotoitiin mobiilisovellusta osana MS-tautia sairastavien jaksotettua laitoskuntoutusta. Tällainen etäkuntoutus mahdollisti kuntoutujalle sekä fysioterapeutille toteutuneen harjoittelun raportoinnin ja edistymisen seurannan sekä säännöllisen viestiyhteyden myös silloin, kun kuntoutuja ei konkreettisesti ollut paikalla laitoskuntoutuksessa. Pilotista saadut tulokset olivat rohkaisevia. Vaikuttaa siltä, että etäkuntoutuksen käyttö osana laitoskuntoutusjaksoa tehostaa kuntoutustavoitteiden saavuttamista. MS-taudin kuntoutuksen yhdeksi osa-alueeksi on enenevässä määrin ...

Suurella osalla aivoinfarktipotilaita todetaan kognitiivisia eli tiedonkäsittelytoimintoihin liittyviä oireita sairastumisen alkuvaiheessa.1 Lisäksi tiedetään, että aivoinfarktin jälkeinen sairastumisvaiheen neuropsykologinen kognitiivinen oirekuva ennustaa hyvin monenlaisia tekijöitä, kuten mielialaoireita2 ja työhön paluuta.3 Kognitiivisten oireiden on myös todettu lievittyvän seurannassa.4,5 Tutkimuksista suurin osa on tehty ikääntyneillä. Aivoinfarktiin sairastuneista neljäsosa on kuitenkin työikäisiä6 ja työikäisten sairastuminen on yhteiskunnalle kalliimpaa sairastumiseen ...