Pasireotidia vai hydrokortisonia komplikaatioiden ehkäisyyn kohonneen riskin haimakirurgiassa?

Timo Tarvainen | Huhti 2020 | Gastroenterologia |

Timo Tarvainen
LL, vatsaelinkirurgiaan
erikoistuva lääkäri
Vatsakeskus, HUS

Ville Sallinen
LKT, dos.,
vatsaelinkirurgian erikoislääkäri
Vatsakeskus, HUS

Haimakirurgian leikkausten jälkeisten komplikaatioiden ehkäisyssä perioperatiivisesti annosteltu hydrokortisoni ei ollut yhdenvertainen somatostatiinianalogi pasireotidiin verrattuna. Alaryhmäanalyysien perusteella pasireotidi osoittautui haiman hännän poistoissa hydrokortisonia paremmaksi. Haimakirurgiaan liittyy tunnetusti runsaasti leikkauksen jälkeistä sairastavuutta ja komplikaatioita. Haimasauman pettäminen eli haimafisteli on ensisijainen syy suurimpaan osaan komplikaatioista.1 Riski haimasauman vuotamiselle on entisestään kohonnut potilailla, joilla haimakudos on normaalia eli pehmeää, haimatiehyt on normaalin laajuinen tai jos potilaalle suoritetaan haiman hännän poistoleikkaus.2-5 Haimakirurgian jälkeisten komplikaatioiden ehkäisemistä on tutkittu runsaasti lähtien erilaisista kirurgisista tekniikoista aina lääkehoitoihin, eikä mitään yksiselitteistä vastausta ole löytynyt siihen, kuinka pitäisi toimia, jotta riskit saataisiin minimoitua. Tutkimuksemme HYKSin Vatsakeskuksenhaimakirurgian klinikassa toteutettiin vuosien 2016–2018 aikana tutkimus, jossa vertailtiin somatostatiinianalogi pasireotidin ja hydrokortisonin tehoa haimaleikkausten jälkeisten komplikaatioiden ehkäisyssä.6 Tämä oli ensimmäinen tutkimus, jossa näitä kahta lääkeainetta vertailtiin keskenään. Molemmista on aiemmin julkaistu erilliset vertailevat tutkimukset, joissa lääkeaineita vertailtiin lumelääkkeeseen. Näissä tutkimuksissa todettiin molempien lääkeaineiden olevan lumelääkettä parempia haimafistelien ja komplikaatioiden ehkäisemisessä.7, 8 Ensiksi julkaistiin amerikkalaistutkimus vuonna 2014,7 ja sen tulosten perusteella myös HYKSin haimakirurgian klinikassa aloitettiin pasireotidin käyttö. Vuotta myöhemmin julkaistiin suomalainen vertaileva tutkimus hydrokortisonista,8 ja tästä heräsi ajatus vertailla näitä kahta lääkeainetta keskenään. Lääkeaineiden hintaerokin on merkittävä, sillä hydrokortisoni on käytännössä ilmaista ja pasireotidihoito maksaa noin 1 000 euroa per potilas (HUS-Apteekki). Tutkimusasetelma ja tulokset Tutkimus toteutettiin vertailukelpoisuusasetelmalla (non-inferiority), ja tarkoituksena oli osoittaa, että hydrokortisoni ei ole huonompi kuin pasireotidi. Tutkimuksessa satunnaistettiin 126 haimaleikkauspotilasta, joilla oli kohonnut riski haimafisteliin, saamaan 1:1 joko pasireotidia tai hydrokortisonia. Päävastemuuttuja oli komplikaatiotaakka 30 vrk:n kuluessa leikkauksesta ja se määritettiin käyttäen Comprehensive Complication Indexiä (CCI).9,10 Huonommuuden rajaksi asetettiin yhdeksän pisteen ero CCI:ssä, sillä kymmenen pistettä heijastaa yhtä kliinisesti merkittävää komplikaatiota. Koko aineistossa CCI-pistekeskiarvo (mean) oli pasireotidiryhmässä 23,94 (SD 17,06) ja hydrokortisoniryhmässä 30,11 (SD 20,47). Keskiarvojen eron (-6,16 pistettä) 95 %:n kaksipuoleinen luottamusväli (-12,81 – 0,48) ylitti asetetun yhdeksän pisteen rajan, joten hydrokortisonin ”ei-huonommuutta” (non-inferioriteettia) ei voitu todistaa. Alaryhmäanalyyseissä pasireotidin puolestaan havaittiin olevan hydrokortisonia parempi haiman hännän poistoleikkauksissa. CCI:n...