Myöhemmän leukemian riski lapsuusiän syövästä selviytyneillä

Filippa Nyboe Norsker | Huhti 2020 | Onkologia ja Hematologia |

Filippa Nyboe Norsker
Kansanterveystieteen kandi-
daatti, PhD,
Forskningsgruppen Børnekræft,
Center for Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse, Tanska

Jeanette Falck Winther
Professori, ylilääkäri
Forskningsgruppen Børnekræft,
Center for Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse
Afdeling for Klinisk Medicin,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Århusin yliopisto ja yliopistosairaala, Tanska

Nykyään neljä viidestä syöpään sairastuvasta lapsesta jää eloon. Kyseessä on hoidon kannalta suuri edistysaskel, mutta samalla myöhäiskomplikaatioiden riski suurenee. Lapsuusiässä syöpähoitoa saaneilla henkilöillä on merkitsevästi suurentunut suhteellinen riski sairastua leukemiaan jopa 20 vuoden ajan ensimmäisen syöpädiagnoosin jälkeen. Tanskassa todetaan vuosittain noin 275 syöpätapausta lapsilla ja alle 20-vuotiailla nuorilla. Lasten syövät kuuluvat niihin lääketieteen aloihin, joilla on tapahtunut erityisen suuria edistysaskelia. Hoitojen kehittymisen ansiosta neljä viidestä syöpään sairastuvasta lapsesta jää nykyään eloon.1Syöpätaudin ja myös syövän hoitojen vuoksi lapsuusiän syövästä selviytyneillä henkilöillä on suurentunut myöhäiskomplikaatioiden riski, mm. suurentunut uuden primaarisyövän riski.2Lapsuusiän syövästä selviytyneiden henkilöiden määrän suurentuessa on erittäin tärkeää hankkia tietoa syöpähoitojen jälkeisten myöhäiskomplikaatioiden riskistä. Aiemmin on osoitettu, että lapsuusiän syövästä selviytyneillä henkilöillä on suurentunut riski sairastua myöhemmin leukemiaan – sekä myelooiseen että lymfaattiseen leukemiaan. Aiemmat tutkimukset viittasivat siihen, että suurentunut riski tasaantui noin 10–15 vuoden kuluttua lapsuusiän syöpädiagnoosista.3,4Tutkimusten lyhyen seuranta-ajan ja liian pienen tilastollisen voiman vuoksi pidemmän aikavälin riskiä ei ole vielä selvitetty. Allodji ym.5arvioivat tutkimuksessaan lapsuusiän syövästä selviytyneiden riskiä sairastua myöhemmin leukemiaan. Tutkimukseen kuuluu suurempi kohortti lapsuusiän syövästä selviytyneitä henkilöitä kuin mihinkään aiempaan tutkimukseen maailmassa. Tutkimuksen pitkä seuranta-aika mahdollistaa leukemian riskin arvioinnin jopa 20 vuoden ajalta ensimmäisen syöpädiagnoosin jälkeen. Menetelmät Tutkimus kuuluu laajaan eurooppalaiseen PanCareSurFup-tutkimusohjelmaan(PanCare Childhood and Adolescent Cancer Survivor Care and Follow-Up Studies, www.pancaresurfup.eu), jossa pyritään hankkimaan tietoa lapsuusiän syövän myöhäiskomplikaatioista. Saatujen tietojen pohjalta laaditaan näyttöön perustuvia kansainvälisiä suosituksia lapsuusiän syövästä selviytyneiden seurantaan.6 Tässä tutkimuksessa arvioidaan lapsuusiän syövästä selviytyneiden henkilöiden riskiä sairastua pitkällä aikavälillä leukemiaan. Samalla arvioidaan erilaisten lapsuusiän syöpien ja monien demografisten tekijöiden merkitystä. Arvioitavia demografisia tekijöitä ovat mm. sukupuoli, ikä diagnoosiajankohtana, diagnoosiajankohdan vuosiluku ja ensimmäisen syöpädiagnoosin jälkeen kulunut aika. Analyysit perustuvat 69 460 potilaaseen, jotka olivat elossa viiden vuoden kuluttua lapsuusiän syövästä. Heidän tietonsa hankittiin 13 eurooppalaisesta kohortista 12 maasta, mm. Tanskasta. Kansallisista syöpärekistereistä poimittiin potilaat, joilla oli todettu syöpä ennen 20 vuoden ikää vuosina 1940–2008. Myöhemmät leukemiadiagnoosit tunnistettiin kansallisten syöpärekisterien avulla ja myöhäiskomplikaatioklinikoilta, kyselylomakkeista...