Virheellisen toiminnan raportointi syöpähoitotyössä

Oili Papinaho | Joulu 2019 | Onkologia ja Hematologia |

Oili Papinaho
Sh, TtM, tohtorikoulutettava
Hoitotieteen laitos,
Turun yliopisto sekä OYS

Inhimillisen virheen mahdollisuus on aina olemassa terveydenhuollon moninaisessa ympäristössä, missä ihmiset toteuttavat potilaiden hoitoa, eikä virheitä voi koskaan täysin välttää tapahtumasta. Virheen kuvataan olevan suunnitellun toiminnan epäonnistuminen tai väärän suunnitelman toteuttaminen tavoitteen saavuttamiseksi. Yksittäisiin virhetilanteisiin liittyy usein lukuisia osatekijöitä.1,2 Ennen kuin virheestä tai virheellisestä toiminnasta voidaan raportoida, tulee ymmärtää, mitä virheellä tarkoitetaan. Terveydenhuollon ammatillisen sääntelyn tarkoituksena on taata turvallinen potilashoito toimintaa ohjaavien standardien ja lainsäädännön avulla, jotka tukevat terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatillisia oikeuksia. Tällä pyritään virheiden minimointiin ja potilaille aiheutuvan harmin välttämiseen.3-5 Terveydenhuollon ammattihenkilön toiminta vastoin asetettuja standardeja ja toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä voi johtua henkilön tietotaito-osaamisen puutteesta, sääntöjen noudattamatta jättämisestä, huolimattomuudesta tai tarkkaavaisuuden puutteesta, väsymyksestä tai muuten huonosta tai epäammatillisesta käyttäytymisestä.6,7 Epäammatillinen ja virheellinen toiminta, joka vaarantaa potilasturvallisuuden, voi johtaa vakavimmillaan terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeuksiin puuttumiseen.  Tiettyjen terveydenhuollon erikoisalojen, kuten syöpähoitotyön, on raportoitu aiheuttavan korkeamman riskin tiettyihin potilasturvallisuuteen, käytännön toimintaan ja käyttäytymiseen liittyviin ammatillisiin virheellisiin toimintoihin. Syöpähoitotyössä tapahtuva virhe tai virheellinen toiminta voi tapahtua lukuisissa potilashoidon eri vaiheissa, kuten sairauden diagnosoinnissa, lääkehoidon ja solunsalpaajahoidon toteutuksen eri vaiheissa sekä liittyä erilaisiin tutkimuksiin, näytteiden ottoon ja toimenpiteisiin sekä organisaatiosta johtuviin tekijöihin (kuva 1). Lääkehoitoon ja solunsalpaajahoitoon liittyviä virhetilanteita on tutkittu laajasti.8-11  Tässä artikkelissa kuvataan hoitotyön virheellistä toimintaa aiemman tutkimustiedon ja kansallisen asiakirja-aineiston perusteella ja integroidaan kuvattua ilmiötä virheellisen toiminnan raportointiin syöpähoitotyössä. Tarkoitus on kuvata syitä ja erilaisia tekijöitä hoitotyössä esiintyvän virheellisen toiminnan taustalla. Käytetyt menetelmät Integroidussa kirjallisuuskatsauksessa analysoitiin 17 kansainvälistä, vertaisarvioitua hoitotieteellistä julkaisua vuosilta 2006–2018, joissa käsiteltiin hoitajien ammattioikeuksiin puuttumista ammatillisen valvontatahon toimesta.12 Lisäksi alustavia tuloksia sairaanhoitajien ammatinharjoittamisoikeuksiin puuttumisen tapauksista Suomessa vuosina 2007–2017 (n = 204) hyödynnetään tässä artikkelissa (Papinaho, Häggman-Laitila, Kangasniemi, 2019, julkaisematon).  Kuvaus virheellisestä toiminnasta hoitotyössä Kansainvälisten tutkimusten perusteella hoitotyöntekijöiden epäammatillisen toiminnan riskiä nostavat yli 40 vuoden ikä, miessukupuoli ja aiempi rikostausta.13-15 Ammatinharjoittamisoikeuksiin oli useimmin puututtu tilanteissa, joissa hoitotyöntekijä oli työskennellyt sairaalassa tai pitkäaikaisyksikössä,16-19 potilas oli ollut haavoittuvassa asemassa tai hoitosuhde oli...