Lihavuusleikkaukset maailmanlaajuisesti tarkasteltuna: Neljäs IFSO Global Registry -raportti lähtötilanteen demografisista tiedoista ja yhden vuoden tuloksista

Villy Våge | Loka 2019 | Diabetes ja Sydänsairaudet | Yleislääketiede / Perusterveydenhuolto |

Villy Våge
Ylilääkäri,
SOReg Norge -rekisterin päällikkö
Haukeland-yliopistosairaala,
Norja

Lihavuus on kasvava ongelma kaikkialla maailmassa. Vakavasti lihaville ainoa pitkäkestoisiin laihtumistuloksiin johtava hoito on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta lihavuusleikkaus. On hyvin dokumentoitu, että lihavuusleikkaus parantaa terveyteen liittyvää elämänlaatua, vähentää lihavuuteen liittyviä sairauksia, pidentää elinaikaa ja on kustannusvaikuttavaa.  Lihavuusleikkaukseen pääsy on kuitenkin monissa maissa tarpeeseen nähden riittämätöntä, ja leikkaukseen pääsy vaihtelee maiden sisällä sekä eri maiden välillä. On laskettu, että vuonna 2016 maailmanlaajuisesti tehtiin yhteensä noin 635 000 lihavuusleikkausta.1  IFSO Vuonna 1995 Tukholmassa perustettiin kansainvälinen lihavuus- ja metaboliakirurgian järjestö IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders). IFSOn päätavoitteena on vakavasti lihavien potilaiden hoidon optimointi. IFSOon kuuluu tällä hetkellä 64 kansallista jäsenyhdistystä eri puolilta maailmaa ja lisäksi yksittäisiä jäsenyhdistyksiä maista, joissa ei ole omaa kansallista lihavuuskirurgian yhdistystä. Tanska on Pohjoismaista ainoa, jolla ei ole kansallista IFSO-jäsenyhdistystä.  IFSOlla on kahdeksan eri toimikuntaa, joiden tehtävänä on seuranta, lausuntojen antaminen ja osaltaan kehityksen johtaminen lihavuuskirurgian tärkeillä osa-alueilla. Yksi näistä on maailmanlaajuisen lihavuuskirurgiarekisterin toimikunta (IFSO-rekisterin toimikunta). Rekisteriin kuuluvat sekä Ruotsin että Norjan lihavuuskirurgiarekisterit.  Ruotsilla ja Norjalla on yhteinen lihavuuskirurgiarekisteri (Scandinavian Obesity Surgery Registry – SOReg S/N).2 SOReg-S- ja SOReg-N-rekisterien muuttujat ovat samanlaisia, mikä mahdollistaa näiden kahden maan tietojen vertailun. Menetelmät IFSO julkaisi taannoin katsauksen eri jäsenmaissa tehtyjen leikkausten määristä ja leikkaustyypeistä. Katsaus perustuu yksinkertaiseen kyselylomakkeeseen, joka on lähetetty kansallisille yhdityksille.3 Maailmanlaajuiseen IFSO-rekisteriin kirjataan leikkaustyypin lisäksi muita leikkauspotilaspopulaation tietoja, esimerkiksi ikä, sukupuoli, painoindeksi (BMI) ja lihavuuteen liittyvät sairaudet.  Myös seurantatietoja voidaan kirjata tulosten dokumentoimiseksi. Raportointi tehdään verkkoportaalin kautta. Kaikki tiedot anonymisoidaan, ja tietoja käsitellään kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti.4  Neljänteen raporttiin saatiin tietoja 51 maasta ja viidestä eri maanosasta.1 Raporttiin otettiin mukaan kaikki 4.7.2018 mennessä tehdyt leikkaukset. Vain primaarileikkauksia koskevat tiedot esitettiin. Pohjoismaista tietoja ovat toimittaneet vain Ruotsi ja Norja. Tulokset Tietoja saatiin 349 431 leikkauksesta. Eniten tietoja tuli Italiasta, Isosta-Britanniasta, Ruotsista ja Alankomaista. Valtaosa leikkauksista tehtiin vuosina 2009–2018. Ikää ja sukupuolta koskevat tiedot olivat...