Kroonista C-hepatiittia sairastavilla on pienempi MS-taudin riski

Jonas Söderholm | Loka 2019 | MS-tauti |

Jonas Söderholm
LT
Institutionen för laboratoriemedicin,
Karolinska institutet,
Ruotsi

Martin Lagging
Professori
Institutionen för biomedicin,
Sahlgrenska Akademin,
Göteborgin yliopisto,
Ruotsi

Ranskalainen neurologi Jean-Martin Charcot kuvasi multippeliskleroosin (MS-taudin eli pesäkekovettumataudin) ensimmäistä kertaa jo yli 150 vuotta sitten, mutta MS-taudin aiheuttajaa ei vieläkään tunneta täysin. Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että erilaisten geneettisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden, kuten naissukupuolen, HLA-DR1*15-perimän ja tupakoinnin, yhdistelmällä on yhteys suurentuneeseen MS-taudin riskiin.1  Tutkimuksissa on myös todettu, että MS-taudin riski on suurempi henkilöillä, joilla on aiemmin ollut virus-infektioita, kuten Epstein–Barr-virusinfektio, tuhkarokko, vihurirokko tai vesirokko.2 Toisaalta on myös näyttöä siitä, että CMV- tai HIV-infektio voi jossain määrin suojata MS-taudilta.3,4 Hepatiitti C -viruksen (HCV) tärkein kohdesolukko ovat maksan hepatosyytit, ja virus aiheuttaa useimmissa tapauksissa kroonisen maksatulehduksen. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että HCV pystyy infektoimaan muitakin soluja, kuten B-soluja ja monosyyttejä, ja että HCV-positiivisilla potilailla on monia maksanulkoisia oireita. Infektio voi esimerkiksi johtaa HCV-välitteiseen B-solujen proliferaatioon, joka vuorostaan johtaa autovasta-ainemuodostukseen.5 B-solujen proliferaation on arveltu kuuluvan MS-taudin taustamekanismeihin,6 ja MS-potilaita voidaankin hoitaa onnistuneesti rituksimabilla.  Euroopassa HCV-infektion yleisin tartuntareitti on ruiskuhuumeiden käyttö, joten HCV-potilaiden sosioekonominen asema on yleensä keskivertoa alempi, ja tupakointi on heidän parissaan keskivertoa yleisempää.7 Monet tekijät viittaavatkin siihen, että MS-taudin riskin pitäisi olla suurentunut HCV-positiivisilla potilailla. Halusimmekin arvioida MS-taudin riskiä HCV-potilaiden joukossa.  Menetelmät Potilasrekisteristä, joka sisälsi tiedot sekä avohoitokäynneistä että sairaalajaksoista, mutta ei perusterveydenhuollon käynneistä, poimittiin kroonista HCV-infektiota sairastavat potilaat ICD-10-koodilla B18.2. MS-taudin diagnoosien tunnistamiseen käytettiin ICD-10-koodia G35.  Tutkimuksessa arvioitiin vuosien 2001–2013 potilaskäyntejä. HCV-potilaiden seuranta aloitettiin ensimmäisestä potilaskäynnistä, jonka kohdalla oli merkintä HCV-diagnoosista (indeksipäivä), ja sitä jatkettiin potilaan kuolemaan, maastamuuttoon tai tiedonkeruun lopetuspäivään 31.12.2013 asti. Jokaiselle potilaalle poimittiin Ruotsin väestöstä viisi verrokkia, jotka kaltaistettiin sukupuolen, iän ja indeksipäivän seurakunnan mukaan.8,9  MS-taudin riski analysoitiin vakioidun ilmaantuvuussuhteen (SIR) perusteella 95 prosentin luottamusvälejä (lv) käyttäen. MS-diagnoosien määrä henkilövuotta kohti verrokkiryhmässä laskettiin, ja sen pohjalta estimoitiin MS-diagnoosien odotusmäärä HCV-potilaiden ryhmässä. Tämän jälkeen laskettiin MS-potilaiden havaitun määrän ja MS-potilaiden odotusmäärän suhde eli SIR-arvo. Jos SIR-arvon 95 prosentin luottamusväli ei sisältänyt arvoa 1, ryhmien välillä katsottiin olevan...