Kohdunkaulan syövän seulonnat kannattaisi laajentaa 65-vuotiaisiin

Maiju Pankakoski | Kesä 2019 | Onkologia ja Hematologia |

Maiju Pankakoski
VTM, tutkija
Suomen Syöpärekisteri,
Joukkotarkastusrekisteri

Valtakunnalliseen kohdunkaulan syövän seulontaan kutsutaan Suomessa kaikki 30–60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein. Joissakin kunnissa seulonnat on ulotettu koskemaan myös 25- ja/tai 65-vuotiaita. Siitä lähtien, kun organisoitu seulontaohjelma aloitettiin 1960-luvulla, kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus ja kuolleisuus ovat pienentyneet jopa 80 %.1,2 Koska kohdunkaulan syöpä kehittyy hitaasti vuosien kuluessa, seulonnan avulla on mahdollista löytää syövän esiaste jo ennen kuin itse syöpä pääsee kehittymään. Kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus on suurinta 30–40-vuotiailla naisilla. Toinen, joskin pienempi ilmaantuvuuspiikki on yli 60-vuotiailla. Vanhemmilla naisilla syövät ovat kuitenkin vakavampia ja johtavat useammin kuolemaan. Arvioilta 54 % kohdunkaulan syövästä johtuvista kuolemista tapahtuu vasta viimeisen seulontakerran jälkeen (Kuva 1).3 Seulonta on vaikuttavaa vielä yli 60-vuotiailla Seulonta-asetuksen mukaan Suomessa kohdunkaulan syövän seulontaa tulee jatkaa vähintään 60-vuotiaaksi saakka. Seulonnasta näyttäisi kuitenkin olevan hyötyä vielä nykyistä kohdeikää vanhemmalla iällä. Suomalaisessa tutkimuksessa 65-vuotiaana seulontaan osallistuneilla kohdunkaulan syövän riski oli merkittävästi pienentynyt ei-osallistuneisiin verrattuna.4 Samanlaisia tuloksia on saatu myös muualta maailmasta.5,6 Helsinki on yksi harvoista kunnista, joka on kutsunut myös 65-vuotiaita seulontaan jo 1990-luvulta lähtien. Uusimman seurantatutkimuksen mukaan 65-vuotiaiden kutsuminen Helsingissä on pienentänyt kohdunkaulan syövän kuolleisuutta merkitsevästi.7 Tutkimuksessa tarkasteltiin helsinkiläisiä seulontaan kutsuttuja naisia 24 vuoden ajan ja verrattiin heidän kuolleisuuttaan kohdunkaulan syöpään sellaiseen väestöön, joka ei ollut saanut kutsua. Tarkastelussa otettiin huomioon alueiden väliset erot kohdunkaulan syövän taustariskissä vertailukohortin avulla.  Seulontaan kutsutuilla oli merkitsevästi pienempi kuolleisuus kohdunkaulan syöpään 65. ikävuoden jälkeen verrattuna niihin, joille ei ollut tarjottu mahdollisuutta osallistua seulontaan (Riskisuhde = 0,52; 95 %:n luottamusväli = 0,29–0,94). Seulontaan osallistuneilla naisilla ero ei-kutsuttuihin oli tätäkin suurempi (Riskisuhde = 0,28; 95 %:n luottamusväli = 0,13–0,59). Naisilla, jotka eivät osallistuneet, riski kuolla kohdunkaulan syöpään oli puolestaan suurentunut verrattuna ei-kutsuttuihin (Riskisuhde = 1,28; 95 %:n luottamusväli = 0,65–2,50), joskaan ei merkitsevästi. Osallistumisastetta parantamalla seulonnasta voitaisiin siis saada vieläkin suurempi hyöty. Naisilla, jotka päättävät osallistua, on jo valmiiksi pienempi kohdunkaulan syövän riski verrattuna naisiin, jotka jättävät seulonnan väliin. Tutkimuksessa oli...