Käden puristusvoimalla on yhteys uupumukseen keuhkoahtaumatautia sairastavilla miehillä

Viktor Strandkvist | TOUKOKUU 2019 | Keuhkosairaudet | Yleislääketiede / Perusterveydenhuolto |

Viktor Strandkvist
Fysioterapian väitöskirjatutkija
Institutionen för hälsovetenskap,
Avdelningen för hälsa och rehabilitering,
Luulajan tekninen yliopisto;
OLIN-tutkimukset,
Region Norrbotten,
Ruotsi

Anne Lindberg
Dosentti, yliopistonlehtori,
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin,
Enheten för medicin,
Uumajan yliopisto Ylilääkäri,
Keuhko- ja allergiaklinikka,
Sunderbyn sairaala, Luulaja,
Ruotsi

Keuhkoahtaumataudissa esiintyy lihastoiminnan häiriöitä eli luustolihasten atrofioitumista ja heikentymistä ja niiden toiminnan huononemista.1 Useimmissa tutkimuksissa, joissa on arvioitu keuhkoahtaumatautiin liittyviä lihastoiminnan häiriöitä, potilaiden tauti on ollut vaikea tai erittäin vaikea.  Keuhkoahtaumataudin alidiagnostiikka on kuitenkin merkittävää, ja arviolta vain kolmannes kaikista keuhkoahtaumatautia sairastavista on diagnosoitu.2,3 Useimmilla potilailla keuhkoahtaumatauti on lievä tai keskivaikea.2 Huomattavan alidiagnostiikan vuoksi keuhkoahtaumataudin esiintymistä väestössä ei tunneta täysin. Tämä koskee etenkin lievää tai keskivaikeaa tautia sairastavia potilaita.  Käden puristusvoiman mittaus on nopea ja yksinkertainen menetelmä, joka sopii keuhkoahtaumatautia sairastavien yleisen lihasvoiman mittaamiseen, koska se korreloi sekä ylä- että alaraajojen voimaan.4 Keskivaikeaa, vaikeaa tai erittäin vaikeaa keuhkoahtaumatautia sairastavien lihasvoima on heikentynyt ja fyysinen aktiivisuus on heillä tavallista vähäisempää.5,6 Myös väestötutkimuksissa7 on todettu, että keuhkoahtaumatautia sairastavien parissa fyysinen aktiivisuus on vähäisempää ja fyysiseen aktiivisuuteen liittyy myös kliinisesti merkittävää uupumusta.  Uupumusta esiintyy monien eri sairauksien yhteydessä,8 ja keuhkoahtaumatautia sairastavilla esiintyy yleisesti sekä uupumusta että hengitystieoireita.9 Lihasvoiman heikentymisellä, uupumuksen lisääntymisellä ja fyysisen aktiivisuuden vähenemisellä tiedetään olevan yhteys keuhkoahtaumataudin tautitaakkaan; kaikkiin näihin kolmeen tekijään voidaan kuitenkin vaikuttaa suotuisasti interventioiden avulla.10  Keuhkoahtaumatautia sairastavien lihasvoimaa, uupumusta ja fyysistä aktiivisuutta arvioineissa tutkimuksissa on usein tutkittu melko pieniä ja valikoituneita potilaspopulaatioita ja keskitytty vain yhteen näistä kolmesta tekijästä. Väestöpohjaisia tutkimuksia, joissa arvioitaisiin yhtä aikaa näiden tekijöiden esiintyvyyttä ja niiden välisiä yhteyksiä keuhkoahtaumatautia sairastavilla, ei ole. Halusimmekin tutkia käden puristusvoiman, uupumuksen ja fyysisen aktiivisuuden yhteyttä keuhkoahtaumatautia sairastavilla ja henkilöillä, joilla ei ole keuhkoahtaumatautia.  Menetelmät Tämä poikittaistutkimus11 perustuu väestöpohjaisen OLIN-tutkimusohjelman (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten eli obstruktiiviset keuhkosairaudet Norr-bottenin alueella) keuhkoahtaumatautia koskeneeseen pitkittäistutkimukseen.12 Tutkimusta varten tunnistettiin kaikki (n = 993) henkilöt, joilla oli hengitystieobstruktiota (FEV1/(F)VC < 0,70), ja vastaava määrä iän ja sukupuolen suhteen kaltaistettuja verrokkeja. Poiminta perustui vuosina 2002–2004 tehtyihin väestötutkimuksiin.  Tutkimuspopulaation henkilöt (n = 1 986) kutsuttiin vuosina 2005–2015 vuosittain tutkimuskäynneille, joilla tehtiin perusarvioinnit eli spirometria ja strukturoitu haastattelu. Lisäksi tehtiin erilaisia osatutkimuksia. Nyt esiteltävä tutkimus perustuu vuoden...